Web Analytics Made Easy - Statcounter
Menu
Alışveriş Sepetim

KVKK Bildirimi

balonsiparis.com
KİŞİSELVERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 
AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, balonsiparis.com tarafından müşterilerine ait kişisel verilerin işlenmesinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır. 

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak balonsiparis.com tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; 

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun 

• Doğru ve gerektiğinde güncel

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için 

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde balonsiparis.com tarafından aşağıda yer alan faaliyetler ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz,

• Kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, 

• İşletmemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

• İşletmemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

• İşletmenin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

• İşletmemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

• İşletmenin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi, amaçları dâhilinde işlenecektir. 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz; 

• İşletmemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası; 

• İşletmemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; 

• İşletmemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; 

• İşletmenin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; 

• İşletmenin ve işletme ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla; başvuru merkezlerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz; internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızdaki bilgi ve talep formları aracılığıyla yahut fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (2) ve (3) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, balonsiparis.com başvurarak kendisiyle ilgili; 

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

•  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,  haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini https://balonsiparis.com/kvkk  adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeler ile birlikte tarafımıza yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da e-imza ile info@balonsiparis.com uzantılı e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca bilgi almak için 0216 565 90 98 - 0533 064 00 43 no'lu telefon hattından yetkililerimize erişim sağlanabilmektedir. Elden veya posta yolu ile iletilecek taleplerin alikuşcu mah. müstakimzade sok no 32/a Fatih/İSTANBUL adresine ulaştırılması gerekmektedir. 

İşletmemiz iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, İşletmemiz tarafından başvuru sahibinden kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.